DELPHI: Gebruik van getalle
 

Daar word in Delphi onderskei tussen manier waarop met teks (string, char) en getalle (integer, real, ens.) gewerk word.

Veranderlikes word verklaar as integers as hulle heelgetalle is (byvoorbeeld  23 of 765) en real as hulle desimale breuke insluit  (byvoorbeeld 2.63 of 0.46544).

Behalwe vir die datatipe Integer is daar ander heelgetaltipes soos (die grense is ook ingesluit):

Shortint -128..127
Smallint -32768..32767
Longint -2147483648..2147483647
Int64 -2^63..2^631
Byte 0..255
Word 0..65535
Longword 0..4294967295

Naas die Real-datatipe is daar ook ander soortgelyke datatipes beskikbaar (die grense is ook ingesluit):

Real48 2.9 x 10^39 .. 1.7 x 10^38
Single 1.5 x 10^45 .. 3.4 x 10^38
Double 5.0 x 10^324 .. 1.7 x 10^308
Extended 3.6 x 10^4951 .. 1.1 x 10^4932
Comp 2^63+1 .. 2^63 1
Currency 922337203685477.5808.. 922337203685477.5807

Wiskundige operators kan ook in Delphi gebruik word:

Bewerking

Delphi-operator

Datatipe(s)

Voorbeeld

Optelling + + Integer / Real iX := iA + iB;
Aftrekking - - Integer / Real rX := rA - rB;
Vermenigvuldiging * Integer / Real iX := iA * iB;
Deling / Integer / Real
(antwoord: Real)
rH := iD / iS;
Heelgetaldeling DIV Integer iX := iA DIV iB;
Res na deling MOD Integer iX := iA MOD iB;

Wiskundige funksies en prosedures bestaan ook wat die omskakeling tussen teks en getalle sowel as die manipulering van getalle maklik maak:
 

Funksie /
Prosedure

Doel

Voorbeeld

StrToInt

Skakel teks om na heelgetal ('integer')

iN := StrToInt(sNumber);

IntToStr

Skakel heelgetal ('integer') om na teks

sNumber := IntToStr(iN);

StrToFloat

Skakel teks om na desimale getal ('real')

rN := StrToFloat(sNumber);

FloatToStr

Skakel desimale getal ('real') om na teks

sNumber := FloatToStr(rN);

FloatToStrF

Skakel desimale getal ('real') om na teks met formattering (1 getal na desimaal)

sN := FloatToStrF(rN, ffFixed, 5, 1);

Val

Skakel tekswaarde na heelgetal ('integer') of desimale getale ('real') Dit kyk ook vir foute.

Val(sOriginal, iNum, iError);

Val(sOriginal, rNum, iError);

Trunc

Verwyder ('truncates') die gedeelte na die desimale punt

Trunc(4.5);

Round

Rond die desimale getal ('real') tot die naaste heelgetal af

Round(4.8);

Roundto

Rond af tot 'n gestelde mag van 10

iH := Roundto(2745,3);

Inc

Laat waarde met een toeneem
(Dit kan ook geskryf word as:
iNumber := iNumber + 1;)

Inc(iNumber);

Dec

Laat waarde met een afneem
(Dit kan ook geskryf word as:
iNumber := iNumber - 1;)

Dec(iNumber);

Frac

Verskaf desimale gedeelte van 'real' getal

rK := Frac(3.54);

Sqr

Gee kwadraat van getal

rK := Sqr(16);

Sqrt

Gee vierkantswortel van getal

rK := Sqrt(16);

Power

Verhef getal tot die mag van die verskafde getal (bv. 134)

Power(13,4)

Pi

Gee waarde van pi (π)

rW := rK * Pi;

Random

Verskaf ewekansige getal tussen 0 en die limiet-1

Randomize;
iX := Random(100);
(iX = enige getal tussen 0 en 99)


 

Terug na Delphi-hulpbronindeks
Terug na Tuisblad

JAK Olivier (2008)

Webwerf: http://www.jako.nom.za/
E-pos: olivier@teachitza.com