DELPHI: Veranderlikes (Variables)
 

'n Veranderlike is 'n plekhouer waarin waardes gestoor kan word.
 

Datatipes wat met veranderlikes gebruik word:

Datatipe Beskrywing

Voorvoegsel en voorbeeld

String tekswaardes (getalle en letters) s (sNaam)
Integer heelgetalle i (iGetal)
Real heelgetalle en breuke (dus getalle met desimale punt) r (rBedrag)
Char enige enkel karakter (teks, simbool of getal) c (cLetter)
Boolean waar of vals waardes (true/false) b (bGeldig)


Veranderlike verklaring:

 • Veranderlikes word verklaar na die afkorting var
 • Veranderlikes kan globaal verklaar word: hulle word dan onder die var bo die 'implementation' aan die begin van die programkode verklaar. Hierdie veranderlikes is geldig vir die hele program,
 • Veranderlikes kan ook lokaal verklaar word (lokale veranderlikes). Hierdie veranderlikes word binne die 'event handler' (die prosedure wat jy self geskep het deur op 'n knoppie te dubbelklik byvoorbeeld). Jy moet self die woord 'var' insleutel sowel as die veranderlikes. Hierdie veranderlikes is slegs geldig vir hierdie spesifieke 'event handler' of prosedure.
 • Byvoorbeeld:

procedure TForm1.btnEnterNumClick(Sender: TObject); 
var 
  iCount : Integer; 

begin 
  ... 
end; 

 • Soortgelyke veranderlikes kan saam gelys word - geskei deur 'n komma:

var
  sName, sSurname : String;
  iAge, iNum1, iNum2 : Integer;
  rAmount : Real;

Rels vir veranderlike (en komponent) name in Delphi:

 • Name kan enige lengte wees, maar Delphi gebruik slegs die eerste 255 karakters.
 • Die eerste karakter moet 'n letter of onderstreepkarakter (_) nie 'n getal nie.
 • Jy kan nie enige spesiale karakters soos byvoorbeeld 'n vraagteken (?) gebruik nie, maar wel die onderstreepkarakter (_).
 • Geen spasies word toegelaat in die naam van die veranderlike nie.
 • Gereserveerde woorde (soos: begin, end, if en program) kan nie gebruik word as veranderlikes nie.
 • Delphi is kassensitief - dit maak nie saak of hoofletters gebruik word of nie. Maak net seker dat name konsekwent gebruik word regdeur die program.

Sien ook veranderlike lesaanbieding MS PowerPoint presentation

 

Terug na Delphi hulpbronindeks
Terug na Tuisblad

JAK Olivier (2008)

Webwerf: http://www.jako.nom.za/
E-pos: olivier@teachitza.com